หน้าแรก » รายงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา » รายงานสรุปการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาล

รายงานสรุปการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาล


กรองข้อมูล 
ปีงบประมาณ :
เขตเครือข่ายบริการ :
จังหวัด :
ประเภทของหน่วยงาน :
 
จำนวนโรงพยาบาล 0 แห่ง   ส่งออก Excel     สั่งพิมพ์
มาตรฐานที่ ประเด็นประเมิน/ตัวชี้วัด ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1
จำนวน
แห่ง
% จำนวน
แห่ง
% จำนวน
แห่ง
% จำนวน
แห่ง
% จำนวน
แห่ง
%
1 การบริหารจัดการระบบความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2 โครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความปลอดภัยด้านยา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4 การบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5 การจ่ายยาผู้ป่วยใน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
6 การให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยนอก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7 การบริบาลทางเภสัชกรรมในหอผู้ป่วย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
8 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9 การประเมินการใช้ยา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
10 การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านยา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 การเตรียมยาในโรงพยาบาล 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12 ระบบการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาล 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
13 การจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

กราฟสรุปการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาล

กราฟสรุปการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาล