หน้าแรก » รายงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา » รายงานสรุปการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาล

รายงานสรุปการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาล


กรองข้อมูล 
ปีงบประมาณ :
เขตเครือข่ายบริการ : เขตสุขภาพ:
จังหวัด :
ประเภทของหน่วยงาน :
ระดับ รพ. ตาม Service Plan :
 
จำนวนโรงพยาบาล 1 แห่ง   ส่งออก Excel     สั่งพิมพ์
มาตรฐานที่ ประเด็นประเมิน/ตัวชี้วัด ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1
จำนวน
แห่ง
% จำนวน
แห่ง
% จำนวน
แห่ง
% จำนวน
แห่ง
% จำนวน
แห่ง
%
1 การบริหารจัดการระบบความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2 โครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความปลอดภัยด้านยา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4 การบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5 การจ่ายยาผู้ป่วยใน 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
6 การให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยนอก 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7 การบริบาลทางเภสัชกรรมในหอผู้ป่วย 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
8 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9 การประเมินการใช้ยา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
10 การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านยา 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 การเตรียมยาในโรงพยาบาล 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12 ระบบการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาล 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
13 การจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
14 รวม 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

กราฟสรุปการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาล

กราฟสรุปการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาล