|  ผู้ใช้งาน :   

 รายงานสรุปภาพรวมของงบประมาณงบลงทุนแยกตามความล่าช้า
 
ค้นหา
หน่วยงานจัดสรร  :   
ปีงบประมาณ :   * ประเภทงบประมาณ :   *
เขตสุขภาพ :    จังหวัด :   
ราคาต่อหน่วย :   ไม่พบข้อมูล

*หมายเหตุ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการให้ทันของแต่ละวิธีจัดซื้อจัดจ้างมี ดังนี้

e-bidding
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างปีเดียว : ไม่ได้กำหนด
สิ่งก่อสร้างผูกพัน : ไม่ได้กำหนด

ตกลงราคา
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างปีเดียว : ไม่ได้กำหนด
สิ่งก่อสร้างผูกพัน : ไม่ได้กำหนด

วิธีกรณีพิเศษ
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างปีเดียว : ไม่ได้กำหนด
สิ่งก่อสร้างผูกพัน : ไม่ได้กำหนด

วิธีพิเศษ
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างปีเดียว : ไม่ได้กำหนด
สิ่งก่อสร้างผูกพัน : ไม่ได้กำหนด

สอบราคา
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างปีเดียว : ไม่ได้กำหนด
สิ่งก่อสร้างผูกพัน : ไม่ได้กำหนด