โปรแกรมระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพของกองบริหารการสาธารณสุข (HSSD : Health Administration Division) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งาน และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

- โปรแกรมดัชนีชี้วัดข้อมูลงานบริการสุขภาพรายบุคคล
- โปรแกรมระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าว
- โปรแกรมงานชันสูตรพลิกศพ
- โปรแกรมระบบรายงานเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
- โปรแกรมฐานข้อมูลแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านพัฒนาคุณภาพ
- โปรแกรมระบบรายงานและข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
- โปรแกรมการเฝ้าระวังติดเชื้อในโรงพยาบาล
- โปรแกรมการบริหารจัดการรายงานโรคระบาด
- โปรแกรมพัฒนาระบบรายงานข้อมูลสนับสนุนงานทันตสาธารณสุข
- โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5
- โปรแกรมรายงานด้านข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์
- โปรแกรมระบบรายงานการตรวจประเมินศูนย์สุขภาพชุมชน
- โปรแกรมระบบรายงานศูนย์ประสิทธิภาพระบบบริการ
- โปรแกรมรายงานโครงการยิ้มสวยเสียงใส
      ดังนั้นสิทธิ์ ในการเข้าใช้งานและเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ที่สามารถเข้าดูข้อมูล และจัดการข้อมูลภายในระบบต่างๆได้ จึงต้องได้รับสิทธิ์ จากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนั้นผู้เข้าใช้งานระบบ จึงต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้องของตนเองเท่านั้น และทำการออกจากระบบเมื่อดำเนินการใช้งานระบบโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกครั้ง

 

ระบบโปรแกรมนี้ สามารถแสดงผลได้กับทุกโปรแกรมในการเรียกดูเว็บบร้าวส์เซอร์ และเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง สำหรับการเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์พื้นฐานทุกเครื่อง จึงขอแนะนำให้ใช้งานระบบโปรแกรมนี้ผ่านเว็บบร้าวศ์เซอร์์ Internet Explorer 6.0 หรือ Internet Explorer 7.0ลืมรหัสผ่าน?  

อีเมล์