ติดต่อผู้ดูแลระบบ
โปรแกรม ผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ e-mail
โปรแกรมทรัพยากรสุขภาพ (ทะเบียนครุภัณฑ์ , สิ่งก่อสร้าง)
น.ส.วัลลภา ปัญญาหิรัญ
025901750
panyarhiran@gmail.com
โปรแกรมคำของบลงทุนส่วนภูมิภาค
น.ส.วัลลภา ปัญญาหิรัญ
025901751
panyarhiran@gmail.com
โปรแกรมติดตามงบลงทุนส่วนภูมิภาค
น.ส.วัลลภา ปัญญาหิรัญ
025901752
panyarhiran@gmail.com
โปรแกรมดัชนีชี้วัดข้อมูลงานบริการสุขภาพรายบุคคล
นางสุพรรณี มิ่งขวัญ
025911543
skung@health.moph.go.th
โปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน
นางอรสา เข็มปัญญา
025911543
aoy2510@gmail.com
โปรแกรมระบบรายงานข้อมูลด้านบริหารเวชภัณฑ์ (offline,online)
น.ส.ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง
025901641
paithip@gmail.com
โปรแกรมระบบรายงานและข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม (การประเมินความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล)
น.ส.พรพิมล จันทร์คุณาภาส
น.ส.ไพรำ บุญญะฤทธิ์
025901628
praecu@gmail.com
โปรแกรมระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าว
น.ส.พัชรา เสถียรพักต์
025901639
skalyaneester@gmail.com
โปรแกรมระบบรายงานเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
นางบุญพลอย ตุลาพันธุ์
น.ส.ปรีติ สำราญทรัพย์
025901741
preeti.s@moph.mail.go.th
โปรแกรมระบบสังคมสงเคราะห์
น.ส.อชิมา เกิดกล้า
025901741
ashimamster@gmail.com
โปรแกรมงานชันสูตรพลิกศพ
นางกนกนาค หงสกุล
025901741
kanoknach@gmail.com
โปรแกรมระบบสารสนเทศโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Service Dilivery)
นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
นางณัฏฐิณา รังสินธุ์
025901637
nuttina24@gmail.com
โปรแกรมรายงานการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
น.ส.พรพิมล จันทร์คุณาภาส
น.ส.ไพรำ บุญญะฤทธิ์
025901628
praecu@gmail.com
โปรแกรมรายงานติดตามผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
นางนภาเพ็ญ จันใด
025901796
raja59.moph@gmail.com