ติดต่อผู้ดูแลระบบ
โปรแกรม เบอร์โทรศัพท์ e-mail
โปรแกรมคำของบลงทุน
นส.วัลลภา ปัญญาหิรัญ
025901750
panyarhiran@gmail.com
โปรแกรมติดตามงบลงทุน
นส.วัลลภา ปัญญาหิรัญ
025901750
panyarhiran@gmail.com
โปรแกรมคำของบดำเนินงานส่วนภูมิภาค
นายวิวัฒน์ อาภาอภิวัฒน์
025901757
apa_apiwat@hotmail.com
โปรแกรมทรัพยากรสุขภาพ (ทะเบียนครุภัณฑ์, สิ่งก่อสร้าง)
นส.วัลลภา ปัญญาหิรัญ
025901750
panyarhiran@gmail.com
โปรแกรมทรัพยากรสุขภาพ (ทะเบียนบุคลากร)
นางสุนี ชวชลาศัย : บุคลากร
025901796
suneem2009@hotmail.com : บุคลากร
โปรแกรมระบบรายงานข้อมูลด้านบริหารเวชภัณฑ์ (offine,online)
นส.ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง
025901641
paithip@gmail.com
โปรแกรมระบบรายงานและข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม - การประเมินความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล
นางภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ นางสาวไพรำ บุญญะฤทธิ์
025901628
jprapai@gmail.com ; praecu@gmail.com
โปรแกรมระบบรายงานศูนย์ประสิทธิภาพระบบบริการ (CMI)
นางอรสา เข็มปัญญา นางสุพรรณี มิ่งขวัญ
025901641
aoy2510@gmail.com ; skung_mk@hotmail.com
ระบบรายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.1-5)
นางอัจฉรา วิไลสกุลยง
025901799
acharawi@gmail.com
โปรแกรมระบบรายงานการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงและผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
นางบุญพลอย ตุลาพันธุ์ นางสาวปรีติ สำราญทรัพย์
025901741
bunpoy@yahoo.com ; preeti.s@moph.mail.go.th
โปรแกรมระบบสังคมสงเคราะห์
นส.อชิมา เกิดกล้า
025901741
ashimamster@gmail.com
โปรแกรมงานชันสูตรพลิกศพ
นางกนกนาค หงสกุล
025901741
kanoknach@gmail.com
โปรแกรมพัฒนาระบบรายงานข้อมูลสนับสนุนงานทันตสาธารณสุข
ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ
025901641
jaru@health.moph.go.th
โปรแกรมดัชนีชี้วัดข้อมูลงานบริการสุขภาพรายบุคคล
นางอรสา เข็มปัญญา
025901641
aoy2510@gmail.com
โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5
นางอรสา เข็มปัญญา
025901641
aoy2510@gmail.com
โปรแกรมระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ใหม่)
นางอรสา เข็มปัญญา นางสทิศา จินตนสนธิ
025901641
aoy2510@gmail.com ; jzabyd@hotmail.com
โปรแกรมระบบรายงานการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA)
นางสมสินี เกษมศิลป์
025901637-8
somnee@hotmail.com
โปรแกรมระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าว
นางสาวพัชรา เสถียรพักต์
025901639
skalyaneester@gmail.com